CZ
EN

Služby

Služby

Odpadové hospodářství

Naše služby v oblasti odpadového hospodářství nabízíme původcům odpadů (např. lékaři, zdravotnická zařízení, laboratoře, nemocnice, autoservisy, dopravci, skladové a výrobní firmy, průmyslové podniky a korporace, stavební firmy aj.), zařízením k nakládání s odpady (zařízení ke sběru a zpracování autovraků, třídící linky odpadů, mobilní zařízení, překladové stanice odpadů, stacionární zařízení odpadů, a další provozovatelé zařízení zabývající se recyklací, využitím či zpracováním odpadů), kolektivním systémům, obcím a městům, povinným osobám, výrobcům, akreditovaným zástupcům anebo investorům v oblasti nakládání s odpady.

Dále nabízíme původci a oprávněné osobě, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t nebezpečného odpadu za rok, kteří jsou povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby, službu tzv. odpadový hospodář. Tyto služby samozřejmě nabízíme všem, kteří produkují odpady, nakládají s odpady a nedosahují výše uvedené hodnoty, ale pouze si nejsou jisti, zda plní správně zákonné povinnosti a chtějí mít jistotu a vše v pořádku.

Dále nabízíme obcím a ostatním subjektům poradenství a nastavení procesů v oblasti předcházení vzniku odpadů.

V rámci našich služeb v odpadovém hospodářství nabízíme následující služby

 • Poradenství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech,
 • Vedení průběžné evidence odpadů (pomocí specializovaného softwaru) a provozního deníku o produkci a nakládání s odpady,
 • Zpracování ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO) v systému SEPNO,
 • vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (do informačního systému ISPOP) a výkazu o odpadech na ČSÚ (pro původce produkující více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok),
 • zařazování odpadů dle Katalogu odpadů v souladu s prováděcím předpisem č. 93/2016 o Katalogu odpadů, v platném znění,
 • značení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst (zejména pro nebezpečné odpady) v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.
 • zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou k převzetí odpadu,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) pro shromažďované či skladované odpady a jejich označení,
 • zpracování základních dokumentů k předání nebezpečných odpadů vč. dokumentů pro přepravu,
 • zpracování žádostí k získání nezbytných souhlasů dle zákona o odpadech (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, souhlas k upuštění od třídění, apod.),
 • zpracování provozních řádů zařízení a havarijních plánů,
 • zpracování plánu odpadového hospodářství a jeho aktualizace (obce, kraje),
 • vyhodnocení plánu odpadového hospodářství,
 • zpracování programu předcházení vzniku odpadů,
 • zastupování původce odpadu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
 • informování o změně právních předpisů v odpadovém hospodářství,
 • konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti,
 • optimalizace odpadového hospodářství (vč. předcházení vzniku odpadů) původce odpadů (firma, obce, aj.),
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady,
 • zpracování odborných rešerší (i ze zahraničí), studií, analýz v oblasti odpadů,
 • poradenství v oblasti předcházení vzniku odpadů,
 • návrh internetové a marketingové prezentace původce odpadu, zajištění webhostingu,
 • zpracování osvětových a vzdělávacích podkladů.

Zpětný odběr

Naše služby pro automobilový průmysl jsou určeny pro výrobce, dovozce a prodejce osobních a nákladních automobilů, resp. právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti některé výrobky spadající do režimu zpětného odběru – pneumatiky, baterie a akumulátory, aj.

Dále nabízíme služby v oblasti vybraných výrobků, zejména autovraků pro výrobce, dovozce a prodejce osobních a nákladních automobilů, kteří jsou povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí.

V rámci našich služeb ve zpětném odběru nabízíme následující služby

 • Poradenství v oblasti povinností při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními (zejména baterie a akumulátory, pneumatiky, autovraky) dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
 • zajištění povinností pro výrobce ve zpětném odběru pro baterie a akumulátory,
 • poradenství v oblasti individuálního plnění povinností ve zpětném odběru baterií a akumulátorů,
 • zápis do Seznamu výrobců v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů,
 • zajištění povinností pro výrobce ve zpětném odběru pro pneumatiky,
 • poradenství v oblasti individuálního plnění povinností ve zpětném odběru pneumatik,
 • zápis do Seznamu povinných osob v oblasti zpětného odběru pneumatik,
 • zajištění povinností pro výrobce při nakládání s autovraky,
 • zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru (do informačního systému ISPOP),
 • školení zaměstnanců v oblasti zpětného odběru,
 • zpracování odborných studií, analýz v oblasti zpětného odběru.

Rozbory odpadů

Naše služby v oblasti rozborů odpadů nabízíme zejména obcím a jsou zaměřeny na provádění analýz skladby směsného domovního odpadu a tříděného odpadu. Výstupem je zpráva, která komplexně zhodnocuje provedené rozbory, vč. grafického zpracování. S ohledem na cíle prováděných rozborů může zpráva obsah návrh optimalizačních opatření.  

Pro zjišťování skladby směsného domovního odpadu používáme metody sítových analýz.

Metoda je založena na následujících principech:

 • výběr reprezentativních typů obytné zástavby pro analýzy skladby,
 • provádění vzorkování a měření ve vybraných typech obytné zástavby (sídlištní, venkovská, vilová, smíšená zástavba),
 • lokalizace reprezentativních typů zástavby a stanovení velikosti vzorku,
 • množství odebraného základního vzorku odpovídá naplnění svozového automobilu (4-8 tun podle typu automobilu a obytné zástavby),
 • hmotnost odebraného dílčího vzorku pro stanovení skladby činí přibližně 200 kg/analýzu (odběr po vysypání z automobilu metodou kvartace),
 • zjišťování materiálové skladby metodou ručního třídění na následující látkové skupiny:
  • papír,
  • plasty,
  • sklo
  • kovy,
  • biologický odpad,
  • textil,
  • minerální odpad,
  • nebezpečný odpad,
  • spalitelný odpad,
  • jemný podíl.

Zdroj: Výzkumný projekt SP/2f1/132/08

Prodej a distribuce spotřebního materiálu nejen pro zdravotnická zařízení

Spektrum námi nabízených výrobků zahrnuje zejména shromažďovací prostředky (nádoby - Klinik boxy a pytle) na zdravotnický odpad (180101 O/N, N), dále pak prodej a distribuci spotřebního materiálu pro tyto zařízení včetně ústenek/respirátorů.

Garantujeme:

 • spolehlivost,
 • profesionalitu,
 • flexibilitu,
 • kvalitu

V Případě zájmu/poptávky nás oslovte na emailu: poptavka@gsolution.cz.

Reference

Reference

Naše reference

Reference (výběr za posledních 8 let)

Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost AeskuLab Patologie, k.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost MediClinic a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost Mělnická zdravotní, a.s. - rok 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradenství v odpadovém hospodářství pro společnost ALMEDA a.s. – rok 2017, 2018, 2019, 2020, 2021
Poradenství ve zpětném odběru pro vybrané členy Svazu dovozců automobilů – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021

„Metodika ke zpracování kapitol k předcházení vzniku odpadů do studií optimalizace nakládání s odpady v obcích do 5 tis. obyvatel“ – rok 2018, hlavní řešitel, EKO-KOM, a.s.

„Metodika k přeshraniční přepravě použitých elektrozařízení“ – rok 2017, hlavní řešitel, Ministerstvo životního prostředí (odbor odpadů)

„Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“ (TB050MZP009) – rok 2016, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

https://www.mzp.cz/cz/program_predchazeni_vzniku_odpadu

„Analýza optimálního nastavení činností kolektivních systémů v oblasti nakládání s elektroodpady“ (TB940MZP001) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

„Metodiky pro sledování a hodnocení realizace Programu předcházení vzniku odpadů“ (TB940MZP002) – rok 2014/2015, hlavní řešitel, Technologická agentura ČR

„Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového hospodářství 2014 - 2021“ (P14V00001533) – rok 2015, subdodavatel pro Ernst & Young, s.r.o. – řešení problematiky předcházení vzniku odpadů, zdravotnické odpady,

Vzorková elektrozařízení pro společnost ASEKOL a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Rozbory komunálních odpadů z obcí ČR pro společnost EKO-KOM, a.s. – rok 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

Obchodní partneři (výběr za poslední 4 roky)

 • AeskuLab k.s.
 • AeskuLab Patologie, k.s.
 • ALMEDA a.s.
 • ASEKOL a.s.
 • C Automobil import s.r.o.
 • EKO-KOM, a.s.
 • ENVIROPOL s.r.o.
 • Ernst & Young, s.r.o.
 • FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES ČR s.r.o.
 • FORD MOTOR COMPANY, s. r. o.
 • Honda Motor Europe Limited, organizační složka Česká republika
 • Hyundai Motor Czech s.r.o.
 • Iveco Czech Republic, a. s.
 • KIA MOTORS CZECH s.r.o.
 • Magyar Suzuki Corporation Ltd. branch office Czech Republic, organizační složka
 • Mazda Motor Logistics Europe NV, organizační složka
 • MediClinic a.s.
 • Mercedes-Benz Cars Česká republika s.r.o.
 • Mercedes-Benz Vans Česká republika s.r.o.
 • Mercedes-Benz Trucks Česká republika s.r.o.
 • Mělnická zdravotní, a.s.
 • Ministerstvo životního prostředí
 • M MOTORS CZ s.r.o.
 • Opel Southeast Europe Automotive Distribution Limited Liability Company, organizační složka
 • P Automobil import s.r.o.
 • Renault Česká republika, a.s.
 • SUBARU ČR, s.r.o.
 • Technologická agentura ČR
 • Toyota Central Europe - Czech s.r.o.
 • Volvo Car Czech Republic, s.r.o.
 • Volvo Group Czech Republic, s.r.o.

Kontakt

Kontakt

GREEN Solution s.r.o.

Sídlo:
U Průhonu 1079/40, 170 00, Praha 7

Provozovna:
Osadní 799/26, 170 00, Praha 7

IČ: 284 71 091, DIČ: CZ 284 71 091

Bankovní spojení: 43-3061660217/0100 (KB), Společnost je plátcem DPH

Obchodní rejstřík: Společnost zapsaná dne 8. října 2008, C 143992 vedená u Městského soudu v Praze

Předmět podnikání: Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady, Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

E: poptavka@gsolution.cz


Ing. David Hrabina Jednatel společnosti LinkedIn
Bc. Martina Hrabinová Asistentka jednatele LinkedIn
PhDr. Vladimíra Cihlářová Administrativní pracovník
Ing. Terezie Pačesová Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství, předcházení vzniku odpadů) LinkedIn
Ing. Diana Hrubešová Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství, předcházení vzniku odpadů) LinkedIn
Bc. Michal Tenkrát Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství, rozbory odpadů) LinkedIn
Kateřina Kopecká Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství, rozbory odpadů)
Miroslava Zavázalová Administrativní pracovník
Martina Zemanová Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství)
Monika Obrázková Projektový manažer (specializace na odpadové hospodářství)

DESATERO UDRŽITELNÉHO ROZVOJE MALÉ FIRMY:

1. Třídíme odpad – papír/plast/sklo/kovy.
2. Jsme místem zpětného odběru pro drobné elektrozařízení, baterie a akumulátory.
3. Předáváme použité tonery k repasi.
4. Minimalizujeme tisk papíru, většině klientů předáváme výstupy v elektronické podobě nebo na uložiště Google disk, většina faktur je v elektronické podobě.
5. Využíváme vodu z kohoutku do džbánku, nikoliv balenou.
6. Používáme větší balení výrobků, např. cukr, mléko, káva aj. (nikoliv kávové kapsle, porcované cukříky či smetánky ke kávě aj.).
7. Používáme opětovně použitelné jídlonosiče, namísto jednorázových obalů na oběd či jiných pokrmů.
8. Pokud je to možné, využíváme veřejnou dopravu.
9. Podporujeme projekt „OBĚDY PRO DĚTI“, konkrétně https://www.obedyprodeti.cz/.: Dále podporujeme Dětský domov Dolní počernice https://www.domovpocernice.cz.
10. Obecně dbáme na přívětivé pracovní prostředí.