Naše služby pro Vás

„Rozhodování bez alternativ je zoufalým tahem hazardního hráče“.
(P. F. Drucker)

Zdravotnické odpady, Zpětný odběr, Rozbory odpadů a Věda a výzkum 

Odpadové hospodářství

Naše služby v oblasti odpadového hospodářství nabízíme původcům odpadů (např. lékaři, zdravotnická zařízení, laboratoře, nemocnice, autoservisy, dopravci, skladové a výrobní firmy, průmyslové podniky a korporace, stavební firmy aj.), zařízením k nakládání s odpady (zařízení ke sběru a zpracování autovraků, třídící linky odpadů, mobilní zařízení, překladové stanice odpadů, stacionární zařízení odpadů, a další provozovatelé zařízení zabývající se recyklací, využitím či zpracováním odpadů), kolektivním systémům, obcím a městům, povinným osobám, výrobcům, akreditovaným zástupcům anebo investorům v oblasti nakládání s odpady.

Dále nabízíme původci a oprávněné osobě naplňovat povinnosti ze zákona o odpadech (§ 90) o ustanovení fyzické osoby odborně způsobilé pro nakládání s odpady ze zdravotní péče, pokud právnická osoba nakládání s více než 10 tunami odpadů ze zdravotní péče ročně. Tyto služby samozřejmě nabízíme všem, kteří produkují odpady, nakládají s odpady a nedosahují výše uvedené hodnoty, ale pouze si nejsou jisti, zda plní správně zákonné povinnosti a chtějí mít jistotu a vše v pořádku.

Dále nabízíme obcím a ostatním subjektům poradenství a nastavení procesů v oblasti předcházení vzniku odpadů.

V rámci našich služeb v odpadovém hospodářství nabízíme následující služby:

Poradenství dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

 • Vedení průběžné evidence odpadů (pomocí specializovaného softwaru) a provozního deníku o produkci a nakládání s odpady,
 • zpracování ohlašovacích listů pro přepravu nebezpečných odpadů (OLPNO) v systému SEPNO,
 • vypracování ročního hlášení o produkci a nakládání s odpady (do informačního systému ISPOP) a výkazu o odpadech na ČSÚ (pro původce produkující více než 600 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100 tunami ostatních odpadů za kalendářní rok),
 • zařazování odpadů dle Katalogu odpadů v souladu s prováděcím předpisem č. 93/2016 o Katalogu odpadů, v platném znění,
 • realizace interních auditů v oblasti nakládání s odpady zahrnující provoz zdravotnických organizací,
 • návrh interní Směrnice pro nakládání s odpady,
 • zpracování Pokynů pro nakládání s odpady ze zdravotní péče,
 • značení shromažďovacích prostředků a shromažďovacích míst (zejména pro nebezpečné odpady) v souladu s vyhláškou 383/2001 Sb.,
 • zajištění odvozu odpadů oprávněnou osobou k převzetí odpadu,
 • vypracování identifikačních listů nebezpečných odpadů (ILNO) pro shromažďované či skladované odpady a jejich označení,
 • zpracování základních dokumentů k předání nebezpečných odpadů vč. dokumentů pro přepravu,
 • zpracování žádostí k získání nezbytných souhlasů dle zákona o odpadech (souhlas k nakládání s nebezpečnými odpady, souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů, souhlas k upuštění od třídění, apod.),
 • zpracování provozních řádů zařízení a havarijních plánů,
 • zpracování plánu odpadového hospodářství a jeho aktualizace (obce, kraje),
 • vyhodnocení plánu odpadového hospodářství,
 • zpracování programu předcházení vzniku odpadů,
 • zastupování původce odpadu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy,
 • informování o změně právních předpisů v odpadovém hospodářství,
 • konzultační, legislativní a poradenský servis v dané oblasti,
 • optimalizace odpadového hospodářství (vč. předcházení vzniku odpadů) původce odpadů (firma, obce, aj.),
 • školení zaměstnanců o nakládání s odpady,
 • zpracování odborných rešerší (i ze zahraničí), studií, analýz v oblasti odpadů,
 • poradenství v oblasti předcházení vzniku odpadů,
 • zpracování osvětových a vzdělávacích podkladů.

Zpětný odběr

Naše služby nejen pro automobilový průmysl jsou určeny pro výrobce, dovozce a prodejce osobních a nákladních automobilů, resp. právnickou osobu nebo fyzickou osobu oprávněnou k podnikání, které bez ohledu na způsob prodeje uvedou poprvé na trh v České republice v rámci své obchodní činnosti některé výrobky spadající do režimu zpětného odběru – pneumatiky, baterie a akumulátory, autovraky aj.

Dále nabízíme služby v oblasti vybraných výrobků, zejména autovraků pro výrobce, dovozce a prodejce osobních a nákladních automobilů, kteří jsou povinni zajistit na vlastní náklady sběr, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků a jejich částí.

Poradenství dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností:

 • Poradenství v oblasti povinností při nakládání s vybranými výrobky, vybranými odpady a vybranými zařízeními (zejména baterie a akumulátory, pneumatiky, autovraky) dle zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností,
 • zajištění povinností pro výrobce ve zpětném odběru pro baterie a akumulátory,
 • poradenství v oblasti individuálního plnění povinností ve zpětném odběru baterií a akumulátorů,
 • zápis do Seznamu výrobců v oblasti zpětného odběru baterií a akumulátorů,
 • zajištění povinností pro výrobce ve zpětném odběru pro pneumatiky,
 • poradenství v oblasti individuálního plnění povinností ve zpětném odběru pneumatik,
 • zápis do Seznamu výrobců v oblasti zpětného odběru pneumatik,
 • zajištění povinností pro výrobce při nakládání s autovraky,
 • zpracování roční zprávy o plnění povinnosti zpětného odběru (do informačního systému ISPOP),
 • školení zaměstnanců v oblasti zpětného odběru,
 • zpracování odborných studií, analýz v oblasti zpětného odběru.

Rozbory odpadů

Naše služby v oblasti rozborů odpadů nabízíme zejména obcím a jsou zaměřeny na provádění analýz skladby směsného domovního odpadu a tříděného odpadu. Výstupem je zpráva, která komplexně zhodnocuje provedené rozbory, vč. grafického zpracování. S ohledem na cíle prováděných rozborů může zpráva obsah návrh optimalizačních opatření. 

Pro zjišťování skladby směsného domovního odpadu používáme metody sítových analýz.

Metoda je založena na následujících principech:

 • výběr reprezentativních typů obytné zástavby pro analýzy skladby,
 • provádění vzorkování a měření ve vybraných typech obytné zástavby (sídlištní, venkovská, vilová, smíšená zástavba),
 • lokalizace reprezentativních typů zástavby a stanovení velikosti vzorku,
 • množství odebraného základního vzorku odpovídá naplnění svozového automobilu (4-8 tun podle typu automobilu a obytné zástavby),
 • hmotnost odebraného dílčího vzorku pro stanovení skladby činí přibližně 200 kg/analýzu (odběr po vysypání z automobilu metodou kvartace),
 • zjišťování materiálové skladby metodou ručního třídění na následující látkové skupiny:
  • papír,
  • plasty,
  • sklo
  • kovy,
  • biologický odpad,
  • textil,
  • minerální odpad,
  • nebezpečný odpad,
  • spalitelný odpad,
  • jemný podíl.

Zdroj: Výzkumný projekt SP/2f1/132/08

Prodej a distribuce spotřebního materiálu nejen pro zdravotnická zařízení

Spektrum námi nabízených výrobků zahrnuje zejména shromažďovací prostředky (nádoby - Klinik boxy a pytle) na zdravotnický odpad (180101 O/N, N), dále pak prodej a distribuci spotřebního materiálu pro tyto zařízení včetně ústenek/respirátorů.

Garantujeme:

 • spolehlivost,
 • profesionalitu,
 • flexibilitu,
 • kvalitu

V Případě zájmu/poptávky nás oslovte na emailu: poptavka@gsolution.cz.

Společnost GREEN Solution s.r.o. čerpá dotaci v programu "Záruka Elektromobilita" s projektem "Pořízení elektromobilu BMW". Nákup vozidla na elektrický pohon podpořený možností výhodného financování s příspěvkem a zárukou zajistí rychlejší obnovu a modernizaci vozového parku společnosti GREEN Solution s.r.o. Největším benefitem nákupu vozidla na elektrický pohon je vyšší ekologizace společnosti GREEN Solution s.r.o. v oblasti firemního vozového parku a s tím související vyšší ochrana životního prostředí. 

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Nastavení soukromí a cookies

Souhlasem se sdílením dat nám poskytnete informace, které potřebujeme pro zlepšování, analýzu a marketing napříč těmito webovými stránkami. Dále souhlasíte s předáním údajů třetím stranám a mimo EU. Prohlašujeme, že Vámi poskytnuté informace jsou zabezpečeny proti zneužití.

Dejte nám prosím vědět, která data nám a našim partnerům dovolíte zpracovat.


Technická data

Trvale zapnuto

Webové stránky potřebují technická data pro správné fungování. Bez těchto dat by nebylo možné například vyhledávat, přehrát video nebo dokončit objednávku v e-shopu.

Analytické a statistické údaje

Analytické a statistické údaje nám pomáhají pochopit, jaké funkce jsou vaše oblíbené, co nám na webu nefunguje, jaké zařízení pro prohlížení stránek používáte a mnoho dalších.